Algemene voorwaarden

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

a. Werkzaamheden; schoonmaakwerkzaamheden en/of andere bedrijfsdiensten.
b. Partijen:
1. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon, ten behoeve van wie op basis van deze voorwaarden werkzaamheden
worden verricht. Niet als
opdrachtgever in de zin van deze voorwaarden kan worden beschouwd de natuurlijke of rechtspersoon ten behoeve van wie in
onderaanneming
schoonmaakwerkzaamheden en/of andere bedrijfsdiensten worden verricht, terwijl die werkzaamheden door hemzelf zijn
aangenomen. (Zie ook;
Algemene Voorwaarden van Onderaanneming.)
2. Aannemer: de natuurlijke of rechtspersoon, die op basis van deze voorwaarden ten behoeve van de opdrachtgever
werkzaamheden uitvoert.
c. Werkprogramma:
een formulier waarop de aannemer in overleg met de opdrachtgever een werkomschrijving heeft aangegeven, zo mogelijk
tevens plaats, tijd en frequentie van
de
verschillende werkzaamheden vermeldende, op basis waarvan deze worden uitgevoerd.
d. Object:
het schoon te houden gebouw, schip, bus, trein, sanitair etc.

Artikel 2 Offerte

Alle offertes zijn vrijblijvend, tenzij schriftelijk anders is vermeld.

Artikel 3 Opdrachtbevestiging

a. Nadat door de aannemer de inhoud van de overeenkomst is bevestigd door toezending aan de opdrachtgever van de
opdrachtbevestiging plus het
werkprogramma, mag de aannemer er van uitgaan, dat de opdrachtgever zich met opdrachtbevestiging en werkprogramma
volledig akkoord heeft verklaard,
tenzij de opdrachtgever binnen 8 dagen na ontvangst van de opdrachtbevestiging en de werkomschrijving de aannemer middels
aangetekend schrijven van
het tegendeel bericht.
b. Uitsluitend de voorwaarden, gesteld op de opdrachtbevestiging en het daarbij behorende werkprogramma, zijn bepalend
voor de inhoud van de tussen
partijen geldende overeenkomst.
c. Bij eenmalige werkzaamheden wordt de opdrachtgever geacht met de opdrachtbevestiging en de werkomschrijving te zijn
akkoord gegaan, doordat hij deze
heeft ondertekend, of doordat hij heeft toegestaan dat met de uitvoering der werkzaamheden wordt begonnen.

Artikel 4 Wijziging van de overeenkomst

Wijzigingen van hetgeen volgens de opdrachtbevestiging is overeengekomen, zijn, behoudens in de gevallen genoemd in artikel
6 lid b en artikel 9 lid c van deze
Algemene Voorwaarden, voor partijen slechts bindend, indien die wijzigingen door partijen schriftelijk zijn overeengekomen, in
de vorm van een aanvullingsclausule
op de oorspronkelijke opdrachtbevestiging.

Artikel 5 Onderaanneming

a. Voor onderaanneming ten behoeve van de aannemer zijn de Algemene Voorwaarden van Onderaanneming van toepassing.

Artikel 6 Uitvoering van de overeenkomst

a. De werkzaamheden zullen overeenkomstig het werkprogramma worden uitgevoerd.
b. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt, dat kleine afwijkingen noodzakelijk, wenselijk of mogelijk zijn, kan de
aannemer, zonder dat
prijsaanpassing plaatsvindt, de uitvoering naar eigen inzicht wijzigen Zulks is echter uitsluitend toegestaan, indien de aldus
gewijzigde werkzaamheden
tenminste een vergelijkbare kwaliteit garanderen en de afwijkingen aan de opdrachtgever worden medegedeeld.
c. Indien het de aannemer tijdens de uitvoering van de overeenkomst mocht blijken dat blijvende afwijkingen van het
overeengekomen noodzakelijk zijn, en
indien die afwijkingen zodanig zijn dat zij gepaard dienen te gaan met prijsaanpassing, zal die prijsaanpassing geschieden in
overleg tussen partijen en met
inachtneming van het bepaalde in artikel 4.
d. Tenzij anders is overeengekomen, zullen de werkzaamheden uitsluitend worden uitgevoerd op werkdagen – niet zijnde
christelijke of nationale feestdagen –
van maandag tot en met vrijdag. Indien plotseling intredende bijzondere omstandigheden zulks noodzakelijk maken naar het
oordeel van de opdrachtgever,
dan wel de aannemer, kan in overleg van het hier bepaalde worden afgeweken.

Artikel 7 Contractnaleving en controle

a. Indien gedurende de looptijd van de overeenkomst door de opdrachtgever geconstateerd wordt, dat de uitvoering van de
werkzaamheden in belangrijke mate
afwijkt van het overeengekomen werkprogramma, of indien de opdrachtgever aan de hand van een tevoren tussen partijen
schriftelijk overeengekomen
kwaliteitsnormering – en -controlesysteem constateert, dat het resultaat van de verrichte werkzaamheden duidelijk beneden het
tevoren afgesproken niveau
blijft, zal de opdrachtgever de aannemer onverwijld schriftelijk in kennis stellen van de door hem geconstateerde afwijking.
b. Bedoelde schriftelijke inkennisstelling bevat tenminste:
1. een nauwkeurige omschrijving van tijdstip, ruimte, aard en ernst van de geconstateerde afwijking;
2. een redelijke termijn waarbinnen de aannemer de geconstateerde afwijking dient te herstellen.
c. Indien door de aannemer de geconstateerde afwijking niet binnen de gestelde termijn of niet op behoorlijke wijze wordt
hersteld, staat het de opdrachtgever
vrij de gesloten overeenkomst onmiddellijk en zonder rechterlijke tussenkomst als ontbonden te beschouwen.
De opdrachtgever zal de aannemer hiervan bij aangetekend schrijven in kennis stellen.
Van ontbinding van de overeenkomst zal evenwel geen sprake zijn, indien de geconstateerde afwijking de eerste door de
opdrachtgever aan de aannemer
gemelde afwijking is binnen een periode van 6 maanden, of indien de geconstateerde afwijking van zo gering belang is, dat bij
redelijke afweging van de
belangen van de opdrachtgever en de aannemer een zodanige afwijking niet tot ontbinding van de overeenkomst zou mogen
leiden.

Artikel 8 Hulpmiddelen

a. Alle kosten van de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde hulp- en reinigingsmiddelen zijn bij de prijs
inbegrepen. De aannemer is vrij in zijn
keuze van hulp- en reinigingsmiddelen, tenzij anders is overeengekomen.
b. In afwijking van het hierboven onder a. bepaalde, zal de opdrachtgever het voor de werkzaamheden benodigde water,
electriciteit en gas kosteloos ter
beschikking stellen. Bij glazenwas werkzaamheden aan de buitenkant van het object is het de aannemer toegestaan kosteloos
gebruik te maken van de
voorzieningen welke aan het gebouw ten behoeve van buiten werkzaam heden aanwezig zijn.
c. In overleg tussen opdrachtgever en aannemer zullen zoveel mogelijk afsluitbare ruimten, zoals werkkasten en dergelijke, voor
materiaalopslag, uitsluitend voor
gebruik door de aannemer kosteloos ter beschikking worden gesteld.
d. In overleg met de aannemer zal de opdrachtgever ten behoeve van het personeel van de aannemer voldoende faciliteiten
kosteloos ter beschikking stellen,
zoals garderobe, berging en dergelijke.

Artikel 9 Prijs

a. De prijs is gebaseerd op de bij de opname van de werkzaamheden aanwezige, opgegeven of aangenomen oppervlakte,
hoeveelheid, bezetting, aankleding,
inventaris, gebruik en bestemming van het object.
b. Indien in de in lid a. van dit artikel genoemde omstandigheden wijzigingen optreden die naar het oordeel van de aannemer
prijsaanpassingen noodzakelijk
maken, zal prijsaanpassing in overleg mei de opdrachtgever en met inachtneming van artikel 4 geschieden.
c. Indien tijdens de looptijd van de overeenkomst een wijziging plaatsvindt in de loon- en/of andere kosten van de aannemer,
tengevolge van (een) wijziging(en)
in de betrokken cao, dan wel als gevolg van wetten, besluiten of beschikkingen van overheidswege van een dwingend karakter,
of indien wijzigingen
plaatsvinden in de kosten van de gebruikte hulpstoffen, materialen, transportmiddelen en dergelijke, zal een aanpassing van de
contractsprijs plaatsvinden, in
beginsel overeenkomstig de door het Minister ie van Economische Zaken bij schriftelijke beschikking toegestane maximale
prijswijziging.

Artikel 10 Betaling

a. Facturering zal plaatsvinden op de in de offerte genoemde tijdstippen. Indien de offerte hierover niets naders regelt, vindt
facturering plaats uiterlijk in de derde
week van de kalendermaand of vierwekelijkse periode. Betaling dient te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum,
b. Indien betaling na deze termijn geschiedt zal! de wettelijke rente in rekening worden gebracht.
c. De aannemer is bevoegd de werkzaamheden op te schorten indien de opdrachtgever ondanks sommatie weigert te voldoen
aan de betalingsverplichtingen.
d. Alle kosten vallende op een eventuele gerechtelijke of buitengerechtelijke invordering, zijn voor rekening van de
opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten
worden gesteld op 15% van de hoofdsom.
e. Het is de opdrachtgever niet toegestaan om zijn (vermeende) vorderingen op de aannemer te verrekenen.

Artikel 11 Aansprakelijkheid

a. De aannemer is uitsluitend aansprakelijk voor schade aan het gebouw, de inventaris, personen of eigendommen van
personeel van de opdrachtgever,
wanneer die schade het gevolg is van onvoorzichtigheid c.q. nalatigheid van de aannemer, diens personeel of onderaannemers
bij de uitoefening van de
overeengekomen werkzaamheden. Die aansprakelijkheid kan niet meer belopen dan een maximumbedrag ad € 2.500.000 per
gebeurtenis. Boven €
2.500.000 is de aannemer niet aansprakelijk. Partijen kunnen, mits schriftelijk, voor wat betreft de aansprakelijkheid van de
aannemer een ander
maximumbedrag overeengekomen (zie lid b van dit artikel).
b. Bij het aangaan van de overeenkomst kan, indien zulks wenselijk wordt geacht, worden overeengekomen dat de
aansprakelijkheid van de aannemer voor
schade, te wijten aan opzet of grove schuld van de aannemer, zijn personeel of onderaannemers die aan het gebouw, de
inventaris, personen of
eigendommen van personeel van de opdrachtgever wordt toegebracht, op een hoger bedrag dan € 2.500.000 doch niet meer
dan € 4.537.000 per
gebeurtenis wordt vastgesteld. De meerkosten die de aannemer heeft door het verzekeren van deze uitbreiding van de
aansprakelijkheid zullen, tenzij anders
“overeengekomen, in rekening worden gebracht bij de opdrachtgever.
c. De schade, zoals bedoeld in lid a en b waarvoor de aannemer tot aan het genoemde c.q. overeengekomen maximum
aansprakelijk is, blijft beperkt tot de
directe materiële schade en letselschade. De aannemer is nimmer aansprakelijk voor vermogens schade en gevolgschade. Bij
verlies van sleutels worden
uitsluitend de kosten voor het vervangen van sleutels vergoed.
d. De aannemer heeft een aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven (AVB) afgesloten, waarin de opzichtclausule ter zijde
gesteld is, met het oog op de in
voorgaande leden bedoelde aansprakelijkheid. Bij goederen onder opzicht komt in afwijking van het gestelde in lid a en b de
schade voor vergoeding in
aanmerking tot het bedrag waartegen aannemer verzekerd is.
e. Voor schades die niet zijn genoemd in dit artikel is de aannemer niet aansprakelijk.
f. De aannemer aanvaardt bij gebruik van een hoogwerker geen aansprakelijkheid voor schade aan beplanting, gazons,
bestrating, leidingen, putten e.d.
g. De opdrachtgever vrijwaart de aannemer voor aanspraken van derden wegens bij, of ten gevolge van, de uitvoering van deze
overeenkomst geleden schade.
h. De opdrachtgever is verplicht om een schade binnen 14 dagen na het schadevoorval te melden.

Artikel 12 Schadeloosstelling

a. Het is de opdrachtgever niet toegestaan, om tijdens de looptijd van de arbeidsovereenkomst van personeel van de aannemer
met de aannemer,
respectievelijk gedurende de duur van de overeenkomst tussen opdrachtgever en aannemer en gedurende een periode van 6
maanden na beëindiging
daarvan, personeel van de aannemer in dienst te nemen, respectievelijk op enigerlei wijze, direct of indirect, en buiten de
aannemer om, in te schakelen voor
het verrichten van werkzaamheden ten behoeve van de opdrachtgever.
b. Indien zonder instemming van de aannemer door de opdrachtgever een arbeidsverhouding wordt aangegaan met de in lid a.
van dit artikel bedoelde
werknemers, verbeurt de opdrachtgever aan de aannemer een niet te matigen boete van € 500 per bedoelde arbeidsverhouding
per week of gedeelte van
een week dat een zodanige arbeidsverhouding heeft geduurd respectievelijk nog voortduurt.

Artikel 13 Duur van de overeenkomst en beëindiging

a. De overeenkomst wordt geacht te zijn aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij nadrukkelijk anders is overeengekomen.
b. Beëindiging van de overeenkomst kan, door beide partijen, slechts bij aangetekend schrijven geschieden.
De opzegtermijn: zie offerte
bij opzegging door aannemer:
op het moment dat opzegging bij aangetekend schrijven is geschied.
bij opzegging door opdrachtgever:
op het moment dat opzegging bij aangetekend schrijven is geschied.
A De gesloten overeenkomst ook met onmiddellijke ingang, zonder rechterlijke tussenkomst en
zonder dat enige ingebrekestelling zal zijn vereist, geheel of gedeeltelijk te ontbinden, op het moment dat;
1. de wederpartij surséance van betaling aanvraagt;
2. de wederpartij in staat van faillissement is verklaard.

Artikel 14 Contractswisseling en werkgelegenheid

a. De aannemer zal zijn personeel belonen conform de geldende CAO-bepalingen. Hij zal alle inhoudingen en afdrachten
verrichten voor de loonheffingen. De
aannemer vrijwaart de opdrachtgever voor alle aanspraken dienaangaande.
b. De aannemer verbindt zich jegens de opdrachtgever zich te gedragen conform het bepaalde omtrent werkgelegenheid bij
contractswisseling in de Collectieve
Arbeidsovereenkomst in het Schoonmaak- en Glazenwasserbedrijf. De aannemer zal derhalve zowel bij het aangaan van de
overeenkomst met de
opdrachtgever, alsook bij beëindiging ervan – voorzover hierbij sprake is van contractswisseling – in overleg treden met de
andere in het geding zijnde
aannemer, teneinde zoveel mogelijk werkgelegenheid te behouden, én om uitvoering te geven aan een, conform CAO, mogelijk
op één van beide aannemers
rustende verplichting tot her aanbieden van een arbeidsovereenkomst aan het schoonmaakpersoneel.

Artikel 15 Overmacht

a. Indien de overeengekomen werkzaamheden door overmacht bij de opdrachtgever, tijdelijk – ten hoogste 3 maanden – niet of
slechts ten dele kunnen worden
uitgevoerd, geeft zulks geen recht op vermindering van de overeengekomen totaalprijs voor die periode.
b. Indien de overmacht langer duurt dan de in lid a. van dit artikel genoemde termijn, zullen de aannemer en de opdrachtgever
overleg plegen over de totaalprijs
die zal gelden voor de resterende overmachtperiode.
c. Indien door maatregel en van de opdrachtgever uitvoering van de overeengekomen werkzaamheden tijdelijk niet of slechts
ten dele kan geschieden,
respectievelijk niet zinvol is, geeft zulks geen recht op vermindering van de overeengekomen totaalprijs voor die periode.

Artikel 16 Geschillen

a. Alle geschillen omtrent interpretatie, uitvoering en beëindiging van de overeenkomst zullen, met uitsluiting van de burgerlijke
rechter en van hoger beroep, ter
berechtiging worden voorgelegd aan de Raad van Arbitrage voor de Schoonmaak- en Bedrijfsdienstenbranche. Een geschil is
aanwezig, wanneer één van
partijen verklaart dat zulks het geval is. De betreffende verklaring dient per aangetekend schrijven aan de wederpartij te worden
medegedeeld.
b. Behandeling van een geschil door de Raad van Arbitrage voor de Schoonmaak – en Bedrijfsdienstenbranche schorst de
mogelijkheid de overeenkomst als
ontbonden te beschouwen op grond van feiten welke aanleiding waren tot het gerezen geschil.
c. De Raad van Arbitrage voor de Schoonmaak- en Bedrijfsdienstenbranche zal het geschil berechten conform het hem
opgelegde reglement.

Vraag een offerte aan!

Laat ons weten wat u precies zoekt. Wij komen z.s.m. met de beste oplossing bij u terug